කුලියාපිටිය-කොළඹ පෞද්ගලික බස් රථ වැඩ වර්ජනයක්

කාර්යාල ප්‍රවාහන සේවා මුවාවෙන් මගීන් රැගෙන යාමේ බස් රථ 18 ක් මාර්ගයට එකතු කිරීමට විරෝධය පාමින් කුලියාපිටිය – කොළඹ පෞද්ගලික බස් රථ වැඩ වර්ජනයක් ආරම්භ කර අැති බව වාර්තා වේ.