ෆ්ලොරන්ස් සුළි කුණාටුවෙන් පුද්ගලයින් 4ක් ජිවිතක්ෂයට

ෆ්ලොරන්ස් සුළි කුණාටුවෙන් පුද්ගලයින් 4ක් ජිවිතක්ෂයට කුණාටුවෙන් පුද්ගලයින් මිලියන 10ක පමණ බලපෑම් එල්ල වී තිබේ.

පිලිපීනයට මේ වසරේ බලපූ දරුණුතම සුළි කුණාටුව මෙය වන අතර එය මෙ වන විට පැයට කිලොමිටර් 200ත් 320 ත් අතර වේගයේන් හමා යන බව සඳහන් ය.