ඕමන්තේදී මෝටර් රථයක් දුම්රියක ගැටීමෙන් පුද්ගලයන් 4ක් ජිවිතක්ෂයට

ඕමන්තේ පන්ඩ්‍රික්කෙයිදකුලම් දුම්රිය හරස් මාර්ගයේදී මෝටර් රථයක් දුම්රියක ගැටීමෙන් පුද්ගලයින් 4 දෙනෙකු ජිවිතක්ෂයට පත්වි තිබේ.