පවතින ආණ්ඩුව තුළ සෑම ජාතියක්ම බදු බරින් පීඩාවට පත්වී ඇත – හිටපු ජනාධිපති

පවතින ආණ්ඩුව තුළ සෑම ජාතියක්ම බදු බරින් පීඩාවට පත්වී ඇති බව හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා පවසයි.

ඒ මහතා ම‌ෙම අදහස් පළකළ‌ේ, රාජාංගණය ප්‍රද‌ේශය‌ේ පැවැති ආගමික උත්සවයකට එක්ව‌ෙමිනි.