එජාපය ජනපතිගේ තීරණය අගය කරයි

නොවැම්බර් 05 වැනිදා පාර්ලිමේන්තුව කැඳවීමට ජනපති ගත් තීරණය අගය කරන බව එක්සත් ජාතික පක්ෂය පැවසීය. තමන්ට එහිදී බහුතරය පෙන්වීමට හැකියාව ලැබෙන බව එක්සත් ජාතික පක්ෂය සඳහන් කර තිබේ

තවද එක්සත් ජාතික පක්ෂයට මන්ත්‍රීවරු 124ක් සිටින බවත් එහිදී බහුතරය පෙන්වන බවත් මන්ත්‍රී අජිත් පී පෙරේරා මහතා සඳහන් කර අැත.