රජ්‍ය මුද්‍රණාලය, ආරක්ෂක අමාත්‍යංශය යටතට

ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් රාජ්‍ය මුද්‍රණාලය ආරක්ෂක අමාත්‍යංශය යටතට පවරා තිබේ.