තීන්දුවෙන් පසු අධිකරණ භූමියේදී එජාප කණ්ඩායම කියපු කථා