නිල ඇඳුම් රෙදි පැරණි ක්‍රමයටම

ලබන (2019) වර්ෂය සඳහා පාසල් සිසුන් සඳහා නිල ඇඳුම් රෙදි පැරණි ක්‍රමවේදය අනුව ලබා දීමට කැබිනට් අනුමැතිය හිමිව තිබේ.

ඒ අනුව මින් ඉදිරියට තිලිණ පත් වෙනුවට නිල ඇඳුම් රෙදි සිසුන්ට ලබාදීමට අධ්‍යාපන හා උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍ය විජේදාස රාජපක්ෂ මහතා ඉදිරිපත් කළ කැබිනට් පත්‍රිකාවට අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ අනුමැතිය ලැබි ඇත.