කථානායක අසුනෙන් නැගිට යයි

මේ වන විට කථානායක කරඋ ජයසුරිය මහතා සිය අසුනෙන් නැගිට ඉවත්ව ගොස් තිබේ.

මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාද සභාගර්භයෙන් පිටතට ගොස් තිබේ.

රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාද මිට සුළු මොහොතකට පෙර සභාවෙන් ඉවත්වි තිබේ