පාර්ලිමේන්තුව 21 දින දක්වා කල් තබයි

මේ වන විට කථානායක අැතුළු පක්ෂ රැස්විමේ එකඟතාවයකින් පාර්ලිමේන්තුව 21 වැනි දින දක්වා කල් තැබිමට එකගතාවක් අැති වි තිබේ.