උණුසුම මැද මහින්ද, රනිල් පාර්ලිමේන්තුවට

අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා සහ හිටපු අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා පාර්ලිමේන්තු සහා ගර්භය වෙත පැමිණ තිබේ.