උණුසුම මැද පාර්ලිමේන්තුව කල් තබයි

පාර්ලිමේන්තුව කල් තැබීමට කථානායක කරූ ජයසූරිය මහතා විසින් තීරණයකර තිබේ.

ඒ අනුව පාර්ලිමේන්තුව එළඹන 19 වන දින පස්වරු 1.00 යළි රැස්වීමට නියමිතයි.