අතුරු සම්මත ගිණුමට කැබිනට් අනුමැතිය

මුදල් අමාත්‍යවරයා ලෙස අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ ඉදිරිපත් කළ අතුරු සම්මත ගිණුමට අද රැස්වූ අමාත්‍ය මණ්ඩලය අනුමැතිය ලබාදී තිබේ.

අයවැයක් ඉදිරිපත් කරන තුරු ලබන වසරේ පළමු මාස තුන සඳහා රජයේ වියදම් පියවා ගැනිම සඳහා මෙම අතුරු සම්මත ගිණුම ඉදිරිපත් කර ඇත.