අාණ්ඩුවෙන් තේරිමි කාරක සභාවට 5ක්

පාර්ලිමේන්තු තේරිමි කාරක සභාව සදහා අාණ්ඩු පක්ෂය නියෝජනය කරමින් මන්ත්‍රිවරුන් පස් දෙනෙකු කථානායකවරයා විසින් නමි කර තිබේ.