තේරිම් කාරක සභාව වැඩි ජන්දයෙන් සම්මතයි

පාර්ලිමේන්තු තේරිම් කාරක සභාව සඳහා මේ වන විට පක්ෂව ජන්ද 121ක් ලැබුණු අතර විපක්ෂව කිසිදු ජන්දක්      නොලැබුණි. එ් අනුව තේරිම් කාරක සභාව වැඩි ජන්දයෙන් සම්මත විය.