පාර්ලිමේන්තුව හෙටට කල් තබයි

පාර්ලිමේන්තුව හෙට (30) පෙ.ව. 10.30 දක්වා කල් තැබීමට කථානායක කරු ජයසූරිය මහතා කටයුතු කළේය.