හිටපු ජනාධිපති අභාවප්‍රාප්ත වෙයි

37

 

ඇමෙරිකාවේ 41 වන ජනාධිපතිවරයා වශයෙන් කටයුතු කළ ජොර්ජ් එව්.ඩබ්ලිව් බුශ් මහතා මියගොස් තිබේ.

මිය යන විට හිටපු ජනාධිපතිවරයා 94 වන වියේ පසුවිය.