මුලතිව් හී විරෝධතා පෝස්ටර් අලවලා

83

මෙරට සිදු වන සියලුම ත්‍රස්තවාදී ක්‍රියාවන්ට විරෝධය පා මුලතිව් දිස්ත්‍රික්කය පුරා පෝස්ටර් අලවා ඇතැයි වාර්තා වේ.

උතුරු හා නැගෙනහිර පළාත්වල ජීව්තවන ජනතාව මේ වන විට අත් විඳිනු ලබන නිදහස අහිමි නොකරන ලෙස මෙම පෝස්ටර්වල සඳහාන්ව ඇත.

මේ වන විට පවත්නා සාමකාමී වටපිටාවත් සමග අපේ ජනතාව නිදහසේ හුස්ම ගන්නා බවත් එම තත්ත්වය අහිමි කිරීමට කිසිවකුත් උත්සහා දරන්නේ නම් ඊට එරෙහි විය යුතු බවත් මෙම පෝස්ටර් වල වැඩි දුරටත් සඳහාන්ව තිබී ඇත.