හෙට රජයේ දෙමළ මාධ්‍ය පාසල්වලට නිවාඩු

34

හෙට (14) දින තෛයි පොංගල් උත්සව නිමිත්තෙන් රජයේ සියලුම දෙමළ මාධ්‍ය පාසල් වසා තබන බව අධ්‍යාපන අමාත්‍ය අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා නිවේදනය කර තිබේ.