හෙට රජයේ දෙමළ මාධ්‍ය පාසල්වලට නිවාඩු

හෙට (14) දින තෛයි පොංගල් උත්සව නිමිත්තෙන් රජයේ සියලුම දෙමළ මාධ්‍ය පාසල් වසා තබන බව අධ්‍යාපන අමාත්‍ය අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා නිවේදනය කර තිබේ.