දේශීය මත්පැන් මිල වැඩ් කෙරේ

දේශීය මත්පැන් බෝතලයක මිල ඊයේ (27) osk මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට ඉහළ නැංවීමට කටයුතු කර තිබේ.

ඒ අනුව ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රමුඛතම මත්පැන් නිශ්පාදන සමගමක් සිය මත්පැන් බෝතලයක මිල රුපියල් 10කින් ඉහළ නැංවීමට කටයුතු කර තිබේ.

මීට අමතරව ඔවුන් සිය භාග හා කාල බෝතලයක මිල රුපියල් 20කින් ඉහළ දැමීමට තීරණය කර තිබේ.

රජය මැදිහත්වි මත්පැන් මිල ඉහළ දැමීමට කටයුතු කර නොමැති අවස්ථාවක ඔවුන් මෙසේ සිය මිල ගණන් ඉහළ දමා ඇත.

එසේම මේ වන විට මත්ද්‍රව්‍ය නිවාරණ සතියක්ද ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතියි.