විනාඩි 10කට පාර්ලිමේන්තුව කල් තැබේ

පක්ෂ නායක රැස්වීමක් සඳහා පාර්ලිමේන්තුව විනාඩි 10කට කල් තබා තිබේ.