කොටුව සහ මරදාන අතර දුම්රිය ධාවනය ප්‍රමාදයි

කොළඹ කොටුව සහ මරදාන අතර දුම්රිය ධාවනයේ ප්‍රමාදයක් සිදු වන බව දුම්රිය පාලක මැදිරිය පවසයි.

සංඥා පද්ධතියේ පවතින දෝෂයක් හේතුවෙන් මෙම ප්‍රමාදය සිදු වන බව දුම්රිය පාලක මැදිරිය වැඩිදුරටත් පැවසීය.