රබර් කර්මාන්තයට රුපියල් මිලියන 500

26

රබර් කර්මාන්තය ඉහල නැංවීමට රුපියල් මිලියන 500ක් වෙන් කිරීමට යෝජනා කෙරේ.