කාන්තාවන් වැඩි වශයෙන් ශ්‍රම බළකායට

කාන්තාවන් වැඩි වශයෙන් ශ්‍රම බළකායට එක් කර ගැනීමේ අරමුණින් කම්කරු නීති සංශෝධනය කිරීමට පියවර ගැනේ.