අබාධිත පුද්ගලයින්ට ලබා දෙන දීමනාව ඉහළට 

අබාධිත පුද්ගලයින් සඳහා ලබා දෙන රු. 3000ක දීමනාව රු. 5000 දක්වා ඉහළට