විදුලි වාහන මත නිෂ්පාදන බද්ද අඩු වෙයි

විදුලි වාහන : කි.වො. 70 මෝටර් වාහන මත නිෂ්පාදන බද්ද රු. 175,000 කින් අඩු කෙරේ.