සමෘද්ධි ව්‍යාපාරය ප්‍රතිසංවිධානය කිරිමට පියවර

28

සමෘද්ධි ව්‍යාපාරය ප්‍රතිසංවිධානය කිරිමට පියවර ගන්නා බව මංගල සමරවිර මහතා සිය අයවැය යෝජනාවලියෙන් ඉදිරිපත් කර තිබේ.