විශ්‍රාම වැටුප සඳහා තවත් රුපියල් මිලියන 12000ක් වෙන් කරයි

2016 ජනවාරියට පෙර සහ පසු විශ්‍රාම ගිය පිරිසේ විශ්‍රාම වැටුප වෙනසේ ගැටලුව නිරාකරණය කරෙයි. ඒ සඳහා තවත් රුපියල් මිලියන 12000ක් වෙන් කෙරෙයි. විශ්‍රාමිකයන් 585,000කට මෙයින් ප්‍රතිලාබ ලැබේ.