කොළඹ නගරය අලංකරණයට රුපියල් මිලියන 1000ක්

කොළඹ නගරය අලංකරණයට රුපියල් මිලියන 1000ක් වෙන් කිරීමට පියවර ගන්නා බව මංගල සමරවිර මහතා සිය අයවැය යෝජනාවලියෙන් ඉදිරිපත් කර තිබේ.