දුම්වැටියක් සඳහා රුපියල් 05ක බද්දක්

දුම්වැටියක් සඳහා රුපියල් 05ක බද්දක් ලබා ගැනිමට පියවර ගන්නා බව මංගල සමරවිර මහතා සිය අයවැය යෝජනාවලියෙන් ඉදිරිපත් කර තිබේ.