2019 ජුනි මස 01 වෙනිදා සිට ජාතික ගොඩනැගීමේ බද්දක්

2019 ජුනි මස 01 වෙනිදා සිට ජාතික ගොඩනැගීමේ බද්ද පැනවීමට යෝජනා කෙරේ. ඒ අනුව සිගරට්ටුවක මිල රු. 5කින් ඉහළ දැමිමට පියවර ගන්නා බව මංගල සමරවිර මහතා සිය අයවැය යෝජනාවලියෙන් ඉදිරිපත් කර තිබේ.