කලාව හා සංස්කෘතිය වර්ධනයට නොකඩවා සහන

කලාව හා සංස්කෘතිය වර්ධනයට නොකඩවා සහන දෙනවා.කලාකරුවන්ගේ නිර්මාණ ප්‍රචාරය කිරීමේදී ඔවුනට ලැබිය යුතු මුදල් ලැබිය යුතුයි.පුරස්කාර ගෙවීම මගින් ලැබෙන ආදායම මසකට රුපියල් 50000 දක්වා රදවා ගැනීමේ බදු වලින් නිදහස්.