කොළඹ, නුවර ප්‍රධාන මාර්ගයේ දැඩි රථ වාහන තදබදයක්

කොළඹ, නුවර ප්‍රධාන මාර්ගයේ දැඩි රථ වාහන තදබදයක් ඇතිව තිබේ.

සරසවි සිසු පාගමනක් හේතුවෙන් කැළණි සරසවිය අසළ සිට කොළඹ දෙසට රථ වාහන තදබදය හටගෙන ඇති බව වාර්තා වෙයි.