නදීමාල් අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට

ඩුබායි රාජ්‍යයෙන් පිටුවහල්කර මෙරටට පැමිණි අමල් පෙරේරාගේ පුත් නදීමාල් පෙරේරා අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට පැමිණ තිබේ.

මෙ වන විට නදීමාල් පෙරේරා එම දෙපාර්තමේන්තුව වෙත පැමිණ ඇත.