මඩකලපුවේ දේවස්ථානයක පිපිරිමක්

මඩකලපුව, සියෝන් දේවස්ථානයෙත් පිපිරීමක් සිදුව ඇතැයි වාර්තා වෙයි.