සියලු පොලිස් නිලධාරින්ගේ නිවාඩු අවලංගුයි

31

දිවයින පුරා සිදුවු පිපිරිම් හේතු කොට ගෙන සියලු පොලිස් නිලධාරින්ගේ නිවාඩු අවලංගු කර තිබේ.