ජනපතිගෙන් විශේෂ ප්‍රකාශයක්

අද(21) උදෑසන සිදුවූ පිපිරීම් සිද්ධීන් සම්බන්ධයෙන් ජනාධිපතිවරයා විශේෂ ප්‍රකාශයක් සිදු කර තිබේ.