ජාතික රුධිර මධයස්ථානයෙන් පණිවිඩයක්

රැධිරය පරිත්‍යාග කිරීමට අධික පිරිසක් පැමින ඇති බැවින් මේ අවස්තාවේදී ජාතික රුධිර මධයස්ථානයට නොපැමිණෙන ලෙස මධ්‍යස්ථානය ඉල්ලා සිටියි.