හෙට ජාතික ශෝක දිනයක් ලෙස නම් කරයි

හෙට දින ජාතික ශෝක දිනයක් ලෙස නම් කිරිමට රජය පියවර ගෙන තිබේ.