සැක කටයුතු පාර්සලයක් කොටුවෙන් හමුවෙයි

සැක කටයුතු පාර්සලයක් කොටුව දුම්රිය ස්ථානය අාසන්නයෙන් හමුවි තිබෙන බව වාර්තා වෙයි