කොල්ලුපිට්යෙත් පොලිස් සෝදිසි මෙහෙයුමක්

කොල්ලුපිට්යේ දුම්රිය ස්ථානය අසල සැකකටයුතු යමක් සම්බන්ධයෙන් ආරක්ෂ අංශ විසින් සෝදිසි මෙහෙයුමක් මේ වන විට දියත් කර ඇති බව වර්ථා වේ.