පාර්ලිමේන්තුව හෙටට කල්යයි

පාර්ලිමේන්තුව හෙට උදේ 10.30 තෙක් කල් දමනු ලැබු බව සභානායක ලක්ෂ්මන් කිරිඅැල්ල මහතා පැවසුවා