පිපිරීම් ගැන සොයන්න අමෙරිකාවේ FBI සහය

ශ්‍රී ලංකාවේ සිදුවූ පිපිරීම් මාලාව සම්බන්ධ විමර්ශන කටයුතු සිදුකිරීම සඳහා අමරිකාවේ FBI සහය ලබා දෙන බව අමෙරිකානු තානාපති කාර්යාලයේ ප්‍රකාශකයෙකු සඳහන් කරයි.