අපි හිතන්නේ අපි ගැන විතරයි – වෙල්ගම

එල්ල වූ ත්‍රස්ත ප්‍රහාරයේ වගකීම පාර්ලිමේන්තුවේ මන්ත්‍රීවරුන් 225ම භාර ගත යුතුව ඇතැයි පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී කුමාර වෙල්ගම මහතා පැවැසීය. අද පෙරුවේදී පාර්ලිමේන්තුවේදී අදහස් දක්වමින් ඔහු මේ බව පැවැසීය.

” මේකේ වගකීම ගන්න ඕන කෙනා මම දන්නවා. හෙරොයින් ඇල්ලීමේ වගකීම ගන්නේ එයා. මේ ලියවිල්ල හැම තැනකටම ගියා. මේකට ජාත්‍යන්තරය සම්බන්ධයි. මේක මැඩ පවත්වන්න අය ඉන්නවා. මුහුණ දෙන්න ශක්තිමත් කෙනාත් ඉන්නවා. ඒ සරත් ෆොන්සේකා මහතායි.

මගේ නායකයාට (මහින්ද රාජපක්ෂ) මූලිකත්වය දුන්නොත් මේක ඉවර කරන්න පුළුවන්. මේකට පාර්ලිමේන්තුවේ 225ම වග කියන්න ඕන. අපි රට ගැන හිතන්නේ නෑ. අපි හිතන්නේ අපි ගැන විතරයි.”