ගුවන් තොටුපොල ආරක්ෂාව තර කරයි

ගුවන් තොටුපොල ආරක්ෂාව තර කරයි. සියලු යාන වාහන දැඩ් පරික්ෂාවට