රටේ සියලු පාසල් භූමි පරික්ෂාවට

රටේ සියලු පාසල් භූමි පරික්ෂාවට ලක් කරන බව අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කරයි