කොළඹ නගරයේ හදිසි සෝදිසි මෙහෙයුමක්

කොළඹ නගරය තුළ මාර්ග බාදක යොදමින් සැකකටයුතු පුද්ගලයින් සහ සැකකටයුතු වාහන පරික්ෂා කරන බව පොලීය පවසයි.