ප්‍රහාරවල සැකකරුවන්ගේ ඡායාරූප මුදා හරී – තොරතුරක් වෙතොත් දන්වන්න

පාස්කු ඉරිදා දිනයේ දේවස්ථාන හා හෝටල් සංකීර්ණ ආශ්‍රිතව සිදු වූ ත්‍රස්ත ප්‍රහාර මාලාවට අදාළව සැකකරුවන් හා සැකකාරියන්ගේ ඡායාරූප කිහිපයක් පොලීසිය විසින් ප්‍රසිද්ධ කර තිබේ.

මෙම පුද්ගලයින් සම්බන්ධයෙන් යම් තොරතුරක් වෙතොත් අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තුමේන්තුවේ පහත් සඳහන් දුරකථන අංක වෙත දැනුම් දෙන මෙන් පොලීසිය මහජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටී.

දුරකථන අංක :- 071 8591771, 011 2422176, 011 2395605