අමාර මස්ජීඩ්ගෙන්, පොලීසිය සමාව ඉල්ලයි

ත්‍රස්තවාදී සැකකාරියක්‌ගේ ඡායාරූපයක් වැරදි ලෙස පළ කිරීම සම්බන්ධයෙන් පොලීසිය එම ඡායාරූපය හිමි කාන්තාව වන අමාර මස්ජීඩ්ගෙන් සමාව ඉල්ලා සිටියි. සිය ට්විටර් ගිණුම හරහා පොලීසිය මෙසේ සමාව ඉල්ලා තිබේ.