අපි එක්ව නැඟි සිටිමු

අපිි එකතුවෙමු, අපේ සමගීය සහ එකමුතුකම, ස්ථාවරය වෙනුවෙන් එකම ශ්‍රි ලංකාවක් නියෝජනය කරන්න  එකතුවෙන්න, අපිත් එක්ක හෙට (28) ඉරිදා දින උදෑසන 7.30ට නිදහස් චතුරස්‍රයට.